Wat is BIN?
BIN is een Buurt Informatie Netwerk, gericht op veiligheid in uw woongebied en gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente. Met een duidelijke structuur in
aanpak en afstemming, waardoor de beoogde samenwerking tussen de verschillende partners vorm krijgt. BIN verbetert het veiligheidsgevoel en draagt daarom bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Via het BIN werken burgers, politie, Vivaan en de gemeente Uden samen aan een veilige buurt. Samenwerking is van belang voor de sociale veiligheid in uw wijk. Om criminaliteit aan te pakken is het nodig dat de politie haar werk goed doet. Door alert te zijn en uw signalen op tijd door te geven kunt u als wijkbewoner daarbij helpen.

De wereld verandert, in onze samenleving zijn er allerlei snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk van de politie. Burgers stellen (hogere) eisen aan het politiewerk en de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Als politie werken we hier hard aan. We zijn steeds op zoek naar methoden om (nog) effectiever in te kunnen spelen op problemen en veiligheidsrisico's in uw wijk. Door al haar mensen en middelen samen te brengen in één organisatie kan de politie letterlijk met vereende krachten bijdragen aan een veiliger Nederland.

Gebiedsgebonden politiewerk is het fundament voor de lokaal verankerde politieorganisatie. Ons Politie basisteam voert het politiewerk in Maas en Leijgraaf in zijn volle omvang uit. Onze wijkagenten zijn het herkenbare "politiegezicht" in uw wijk. Onze sleutelfiguren binnen het gebiedsgebonden politiewerk. Zij worden voor 80% van hun tijd ingezet ten behoeve van hun wijk. In iedere gemeente is ook een 'expert wijkagent' werkzaam, die fungeert o.a. als aanspreekpunt voor de gemeente en andere politiepartners.

Informatie is de belangrijkste grondstof voor het politiewerk. Zonder informatie lossen we minder zaken op en kunnen we ook niet aan "de voorkant" van problematiek komen. De Buurt Informatie Netwerken (BIN) vormen een goed middel om informatie uitwisseling tussen politie en burgers te verbeteren. We informeren elkaar waardoor de politie nog beter in positie komt om de leefbaarheid en veiligheid in uw woonomgeving te waarborgen.  

Doe mee. Meld u aan en werk samen met ons aan uw eigen veilige woonomgeving!